Publieke Ruimte & Openbare Werken

Project ‘Boombruggen’

Boombruggen vormen een fysische verbinding door middel van een dik touw tussen de kruinen van bomen boven drukke wegen. De touwen zorgen ervoor dat boombewoners zoals eekhoorns veilig de weg kunnen...

Werken Klein Heiken

Het wegdek van het Klein Heiken werd tussen de Eikvarenlaan en de Heiveldlaan volledig aangepakt.

Tussen de verschillende verkeersplateaus in, werd een nieuwe kleef- en asfaltlaag aangebracht. T...

Koolkaai

De eerste fase van de werken aan de Koolkaai werden gegund aan aannemer ATF uit Zandvliet.

In deze werken zijn volgende verkeersveilige verbeteringen opgenomen:

Parallel aan de spoorweg wordt...

Wegentracé en rooilijn verkaveling en bouwaanvraag van RE-VIVE Castelijm

Na de sanering van de gronden, komen langsheen de Hoogboomsteenweg nieuwe woongelegenheden op de site van de voormalige lijmfabriek Croda-Castelijn.

De gemeenteraad keurde het nieuw wegentracé...

Bestek voor het uitvlakken van delen van het Dorpsplein

Het schepencollege gaf haar goedkeuring aan het bestek voor het uitvlakken van een aantal gaanpaden op en rondom het Dorpsplein.

Het betreft de voetpaden langsheen de vroegere Vredestraat, rond...

Gunning wegeniswerkzaamheden inbreidingsproject verlengde Roodborstjeslaan

Na doorlopen van de procedure van een beperkte aanbesteding, werd de opdracht gegund voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken. Het betreft het doortrekken van de wegenis van de Roodborstje...

Verbouwing oud RTT-gebouw naar Muziekacademie & BKO-locatie

Bij opmaak van het bestek van de verbouwing, werd een verplichte optie ‘vervanging cv-ketels en centrale regeling’ opgelegd.

Na dubbel onderzoek door Infrax en het studiebureau technieken w...

Onderhoud rijwegen 2014

Het schepencollege geeft goedkeuring aan de asfaltoverlagingen in het Klein Heiken (tussen de Heiveldlaan en de Winkelhaakstraat) en een aantal plaatselijke herstellingen, totaal voor ca. 90.000,00...

Onderhoud voetpaden

Er zal dit jaar worden overgegaan tot de vervanging van de voetpaden in de René De Pauwstraat. Hiervoor heeft het schepencollege een bestek goedgekeurd, waarin tevens een aantal werken van vervang...

Nieuw beeld wijk Haezeldonck

Het Haezeldonckcomité bestaat 35 jaar, een jubileum dus, en dat wordt naar goede gewoonte in deze wijk uitgebreid gevierd, met de inhuldiging van een nieuw beeld en een openluchttentoonstelling.

Wegen- en rioleringswerken te Hoogboom

Het schepencollege keurde het bestek goed voor een belangrijke heraanleg van een deel van de Hoogboomsteenweg. De werken omvatten:
Het vernieuwen van het fietspad vanaf de kerk van Hoogboom tot aa...

Koning Albertlei

In het begin van de Koning Albertlei (waar dubbelrichtingsverkeer is toegelaten) werden bij de heraanleg in 2012 parkeervakken op de rijbaan geschilderd om aan te geven waar parkeren en stilstaan t...

Plan-MER A102 – R11bis

De Vlaamse overheid wil een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken om twee nieuwe autosnelwegverbindingen te realiseren in de oostrand van Antwerpen.

Onderhoud voetpaden

Elk jaar investeert de gemeente in de heraanleg van  voetpaden. Dit jaar zullen de voetpaden van de Leopold Scheiperslaan te Putte-Kapellen worden vernieuwd en net zoals reeds in een aantal aa...

Onderhoudswerken rijwegen 2013

Na de strenge winter, werd de toestand van het wegdek van de gemeentewegen geïnventariseerd. Op basis van een lopend contract zal in verschillende straten het wegdek volledig of plaatselijk herste...