Ruimtelijke Ordening

Groen licht voor ontwikkeling Fort Kapellen

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Fort en Spoorlijntracé’ van Kapellen goedgekeurd. Hierdoor kan gestart worden met de ontwikkeli...

Ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt voor duidelijkheid in de Antwerpse binnenstad

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Binnenstad’ van de stad Antwerpen goedgekeurd. Hierdoor wordt duidelijkheid gecreëerd gewenste bestemmingen in de...

Zekerheid voor bedrijven van het Spijker in Essen

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spijker’ in Essen werd definitief goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen. De bedrijven gevestigd langsheen het Spijker (N117) krijgen hierdoor...

De fortengordels en de provincie Antwerpen: samen sterk!

Antwerpen heeft twee historische fortengordels. De binnenste Brialmont fortengordel is grotendeels opgebouwd in de tweede helft van 1800 en telt een 11-tal forten.

Sportfaciliteiten Wuustwezel worden geordend en geclusterd

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) in de gemeente Wuustwezel goedgekeurd. Beide RUP’s zullen de sportfaciliteiten in de gemeente op punt zetten

Schoten gaat voor een leefbare en kwaliteitsvolle dorpskern

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Centrum – herziening’ werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen. ‘Dit RUP zorgt er voor dat een aantal grote en kleine aanpassinge...

Oplossing voor weekendverblijven in de provincie Antwerpen goedgekeurd

Een pilootproject in Vlaanderen - een stap vooruit in het ruimtelijk beleid

Provincie Antwerpen steunt de aankoop van het Fort van Kapellen en de onthaalpoort van het Fort te Stabroek

In kader van het project ‘Fortengordels rond Antwerpen’ zal de provincie Antwerpen de aankoop van het fort van Kapellen en de bijhorende militaire spoorlijn tussen Brasschaat en Kapellen, alsoo...

Doorbraak in dossier weekendverblijven, hét BHV-dossier van onze provincie!

Gedeputeerde Koen Helsen legde aan de provincieraad de definitieve vaststelling van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) ‘clusters weekendverblijven’ voor de drie pilootgeme...

Kwalitatief wonen aan de Veerhuisdreef te Schoten

Het provinciebestuur van Antwerpen zette zich mee achter een oplossing voor de problematiek rond de bungalows in en rond de Veerhuisdreef te Schoten en keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Veer...

Stabroek: ruimtelijke ontwikkeling van de Picolo-site goedgekeurd

Op advies van gedeputeerde Koen Helsen (open vld) heeft de deputatie het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘N°10 Picolo’ goedgekeurd. De gemeente Stabroek kan de site van de vroegere conservenf...

Bestaanszekerheid voor enkele bedrijven in Vorselaar

De deputatie van de provincie Antwerpen kon zich vinden in het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘zonevreemde infrastructuur’ van de gemeente Vorselaar dat voorlag. Het RUP werd goed...

Meer ruimte voor bedrijvigheid in Essen

Op voorstel van gedeputeerde Koen Helsen werd het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘uitbreiding industrieterrein’ van de gemeente Essen, door de deputatie van de provincie Antwerpen goedgekeurd. Bedr...

Essen maakt keuzes voor ontwikkeling woongebied

De deputatie van de provincie Antwerpen gaf zijn goedkeuring aan twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) in Essen. Hierdoor kunnen gronden in het centrum van de gemeente verder ontwikkeld wor...

Plaats voor wonen en groen in Boechout

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) van de gemeente Boechout goedgekeurd, waardoor het Molenveld ‘open ruimte’ wordt en het gebied Mussen...

Bestaanszekerheid voor enkele zonevreemde bedrijven in Herenthout

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde bedrijven’ van de gemeente Herenthout goed. Hierdoor wordt rechtszekerheid gegeven aan acht zonevreemd...

Ranst kadert activiteiten binnen voormalig militair domein

Met de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Van den Nestlaan’ door de deputatie van de provincie Antwerpen kan de gemeente Ranst van start gaan met het kaderen van de activitei...

Meer ruimte voor ondernemen aan de Katwilgweg

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Katwilgweg’ van de stad Antwerpen goedgekeurd. Dit laat toe dat het bedrijventerrein kan geherstructureerd en...

Provincie pakt versnippering weekendhuisjes en permanente bewoning in Herselt aan

Een grote opkomst voor de infoavond gisteren in Herselt. Herselt is één van de drie pilootgemeenten waarvoor de provincie Antwerpen een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opstelt om de...

Provincie regulariseert 90% van weekendverblijven Wuustwezel

Wuustwezel is de tweede pilootgemeente waar de provincie Antwerpen een infovergadering voor bewoners organiseerde om de visie, het doel en de opmaak van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplanne...

Begraafplaats Essen-Hoek kan uitbreiden

De goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan ‘Begraafplaats Essen-Hoek’ door de deputatie van de provincie Antwerpen, zorgt er voor dat de gemeente Essen van start kan gaan met de uitbreidin...

Provincie kiest humane oplossing voor weekendverblijven Essen

Met een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) wil de provincie zekerheid geven aan de permanente bewoners van 540 weekendverblijven in Essen.

Antwerpen-Dam West van werkwijk naar woonwijk

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Dam West’ goedgekeurd. Hierdoor kan de stad Antwerpen nu ook werk maken van de ontwikkeling van Antwerpen-Dam.

De academie van Heist-op-den-Berg kan uitbreiden

De deputatie van de provincie Antwerpen zorgde er door de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘’Academie’ voor dat de teken- en muziekacademie van Heist-op-den-Berg kan uitbreiden.

Olen creëert ruimte voor sport en gemeenschapsvoorzieningen

Op advies van gedeputeerde Koen Helsen keurde de deputatie van de provincie Antwerpen twee gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) voor Olen goed. RUP ‘’Teunenberg’ creëert on...

Ontwikkelingsmogelijkheden voor wijk Hoek te Boom

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hoek – herziening deelgebieden’ te Boom goed. Hierdoor kunnen een aantal ruimtelijke voorschriften uit het gelde...

Extra ruimte voor sport en recreatie in Putte-Kapellen

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op advies van gedeputeerde Koen Helsen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Omgeving ’t Kooike’ in Kapellen goedgekeurd. Het gemeen...

Een humane oplossing voor de problematiek van de weekendverblijven

Gedeputeerde Koen Helsen legde aan de provincieraad de voorlopige vaststelling van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) voor de drie pilootgemeenten Essen, Wuustwezel en Herselt...

Pendennis Castle in Brasschaat krijgt terug een bestemming

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Pendennis Castle’ goedgekeurd. Het domein is gelegen op de hoek van de Augustijnslei en de Aerdenlei. Door de...

Een oplossing voor de leegstaande melkerij ‘De Stroobloem’ te Loenhout

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Melkerij’ te Loenhout goed. De gemeente kan hierdoor werk maken van een degelijke invulling van de site van...

Nieuw ontwikkelingskansen in het centrum van Duffel

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ’Ter Elst Kerkenblok’ goed. Met dit RUP kan de gemeente Duffel het reeds bestaande bijzonder plan van aanleg...

In 2011 investeert de provincie Antwerpen verder in haar RUIMTELIJK BELEID

In 2011 zal de herziening van ons Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen (RSPA) een feit zijn. Het openbaar onderzoek is net afgerond en binnen afzienbare tijd zal de deputatie u de re...

Een verkeersveilige oplossing voor bedrijventerrein Lt. Coppenskazerne te Brasschaat.

De provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lt. Coppenskazerne’ goedgekeurd. In deze 3de fase wordt de ontsluiting van het verkeer geregeld.

Meer ruimte om te sporten in Hulshout

De provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Sportpark Joris Verhaegen” in Hulshout goedgekeurd. Met dit RUP kan de gemeente het reeds bestaande sportpark, gelegen aan Ind...

Meer ruimte om te sporten in Kalmthout

De deputatie van de provincie Antwerpen zet het licht op groen voor de ontwikkeling van een nieuwe recreatieve sportpool in Kalmthout. Met de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ...

Poort tot Noeveren: werken, wonen en toeristische recreatie langsheen de Rupel

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft fase 1 van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Poort tot Noeveren’ goedgekeurd. Met dit RUP wil de gemeente Boom het gebied, gelegen langsheen de...

Meer recreatiemogelijkheden in Oppuurs

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Recreatiezone Oppuurs’ goedgekeurd. Het plan werd opgemaakt om enerzijds het reeds aanwezige recreatiegebied...

Uitbreidingsmogelijkheden voor begraafplaats Elzestraat te Sint-Katelijne-Waver

Sint-Katelijne-Waver had nood aan uitbreiding van de begraafplaats van de woonkern Elzenstraat. Door de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Begraafplaats Elzestraat’ door de deputat...

Maria Boodschap te Niel kan uitbreiden

Op advies van gedeputeerde van ruimtelijke ordening Koen Helsen (open vld) werd door de deputatie van de provincie Antwerpen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Wirixdreef Broeklei' goedgekeurd....

Tennisclub TTV kan uitbreiden

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Kapelhoek’ te Turnhout goedgekeurd. Deze goedkeuring zorgt er voor dat de tennisclub TTV de huidige infrastru...

Bouwberoepen afgehandeld op 50 dagen!

Mede door de verlaging van het BTW-tarief in de bouwsector naar 6% en de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ziet de provincie Antwerpen het aantal bouwberoepen fel stijgen.

Bijkomende woongelegenheden voor de stad Lier

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Charon’ te Lier goedgekeurd. Deze goedkeuring zorgt ervoor dat op de Charonsite 170 woningen kunnen gebouwd w...

Woonproject aan de Schelde te Hemiksem

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde op advies van bevoegd gedeputeerde Koen Helsen (open vld) het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Scheldeboord’ te Hemiksem goed. Hierdoor kan van start g...

Eindelijk oplossing voor kringlooppark te Zoersel

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft zijn goedkeuring gegeven aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Kringlooppark’ te Zoersel. ‘De gemeente Zoersel kan nu eindelijk een oplossing...

Ruimte voor sociale woningbouw te Vorselaar

Op advies van gedeputeerde Koen Helsen (open vld) werd het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Van de Wervelaan II’ goedgekeurd door de provinciale deputatie.

Een toekomstvisie voor kasteel Ravenhof te Stabroek

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft zijn goedkeuring gegeven aan het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ravenhof’. Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Koen Helsen is tevreden dat door dit...

De Ark van Noë te Kasterlee kan uitbreiden

De deputatie van de provincie Antwerpen volgde het advies van gedeputeerde Koen Helsen en gaf zijn goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ark van Noë’.

Nieuw gemeenteplein voor Edegem

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Gemeenteplein’ van Edegem goedgekeurd. De gemeente kan nu van start gaan met de heraanleg van haar gemeentepl...

Provincie Antwerpen herziet zijn ruimtelijk structuurplan

De Antwerpse provincieraad heeft het ontwerp van de gedeeltelijke herziening en actualisatie van het ruimtelijk structuurplan van haar grondgebied goedgekeurd.

Uitbreidingsmogelijkheden voor restaurant Savoury te Turnhout

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Galgebeek’ van de stad Turnhout goed. Dit RUP moet er voor zorgen dat het restaurant Savoury kan uitbreiden...

Edegem werkt aan specifieke ruimtelijke oplossingen

De deputatie van de provincie Antwerpen gaf zijn goedkeuring aan twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) van de gemeente Edegem. Edegem wil met deze RUP’s een oplossing bieden aan specifieke ru...

Kinderen ontdekken al spelend het kanaal

nv De Scheepvaart en de provincie Antwerpen zijn partners in een project om het kanaal te ontwikkelen in al haar functies. Samen hebben ze een reeks informatieborden ontwikkeld over het kanaal Dess...

Onthaalpoort in het Fort van Stabroek-Ravenhof

De provincie Antwerpen investeert in een project voor 'De fortengordels rond Antwerpen', waarvoor een kader- en actieplan opgemaakt wordt. Eén van de eerste concrete acties binnen dit project is h...

Een duidelijk plan voor de Antwerpse Cadixwijk

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Cadix’ Antwerpen goed. Het plan geeft duidelijke richtlijnen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling va...

Provincie Antwerpen maakt plan voor mogelijke inplantingszones windturbines

De voorbije jaren kreeg het Vlaams gewest veel stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor de inplanting van grote windturbines. Om te vermijden dat een wildgroei van windturbines ontstaat, vroeg d...

Baarle-Hertog kan van start gaan met omlegging N260

Na de Antwerpse provincieraad, die het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Rondweg Baarle’ te Baarle-Hertog reeds definitief vaststelde in september 2009, heeft nu de Vlaamse regerin...

Bijkomende bedrijventerreinen voor Laakdal en Meerhout

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Nikelaan’ te Laakdal en Meerhout goed, bijkomende bedrijventerreinen kunnen aldus gecreëerd worden in de zo...

Nieuw woonproject aan Hof ter Zielenbeek te Puurs

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zielbeek’ te Puurs goed. Hiermee kan de gemeente een woonproject, dat aansluit aan Hof ter Zielenbeek, realiseren.

Nieuw regionaal bedrijventerrein in Puurs

De Antwerpse provincieraad zette het licht op groen voor de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, waardoor langs de A12 in Puurs een regionaal bedrijventerrein zou kunnen ontwikkel...

Rechtzekerheid voor 650 eigenaars van zonevreemde woningen in Mol

De deputatie keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde woningen’ Mol unaniem goed. Hierdoor wordt voor 650 eigenaars een duurzame oplossing geboden op het vlak van rechtszekerheid. Het...

Een oplossing voor de zonevreemde sport en recreatie in Nijlen.

De deputatie keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘zonevreemde sport- en recreatieterreinen’ te Nijlen goed. Hierdoor wordt aan verschillende sport- en jeugdverenigingen bestaanszekerhei...

Sint-Katelijne-Waver herziet haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

De deputatie van de provincie Antwerpen gaf, mits een aantal opmerkingen, zijn goedkeuring aan de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Sint-Katelijne-Waver.

Een toekomst voor het Fort van Stabroek

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Fort van Stabroek’ goed. Hiermee wordt een duidelijke omschrijving gegeven van de toekomstvisie voor dit uni...

Oplossingen voor een onveilige verkeerssituatie te Heist-op-den-Berg

De deputatie keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rotonde N10 – Schrieksesteenweg’ goed. Hierdoor kan de gemeente Heist-op-den-Berg werk maken van een verkeersveilig kruispunt van de N10 (L...

Een nieuwe brandweerkazerne in Balen

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Dienstencluster Vredelaan – deelplan brandweerkazerne’ goed. Hierdoor kan de gemeente Balen van start gaan met d...

Oplossingen voor de paardensport te Bornem

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Luipegemkouter’ te Bornem goed. Hierdoor wordt er gezorgd voor een ordentelijke oplossing voor de paardensport in...

Ook in 2010 provinciale aandacht voor ruimtelijke ordening

Op 1 september 2009 ging een nieuwe wetgeving inzake ruimtelijke ordening van kracht, de ‘Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’. Voor het provinciaal niveau zal dit voor nieuwe uitdagingen inzake...

Naar een oplossing voor de clusters weekendverblijven

Provincie Antwerpen stelt aanpak voor en test hem uit op drie gemeenten

Ruimte voor ondernemen te Willebroek

De Antwerpse provincieraad stelde het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Hulst’ definitief vast. Na goedkeuring door de minister wordt er ruimte gecreëerd voor een goed ontsloten bedri...

Colloquium Fortengordels nu!

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september 2009 organiseerde het provinciebestuur Antwerpen, in samenwerking met het Simon Stevin Vlaams Vestingsbouwkundig Centrum, de provincies Oost- en West-Vlaander...

Omlegging N260 te Baarle bant verkeer uit de dorpskern

De Antwerpse provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Rondweg Baarle’ goedgekeurd, waardoor de N260 kan omgelegd worden rond Baarle en de dorpskern ontlast wordt v...

Bestaanszekerheid voor bedrijven te Putte – eerste fase

Met de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘zonevreemde bedrijven’ heeft de deputatie van de provincie Antwerpen bestaanszekerheid gecreëerd voor een eerste reeks bedrijven in...

Een toekomst voor de Dungelhoeff-site te Lier

De deputatie keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ’Dungelhoeff’ goed, waardoor de stad Lier een invulling kan geven aan de site van de vroegere militaire school.

Beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor Gero Meubelen in Lier

De deputatie heeft met de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) ‘Gero’ een duidelijk ontwikkelingskader bepaald voor Gero Meubelen te Lier.

Uitbreidingsmogelijkheden voor openluchtschool ‘Sint-Ludgardis’ en tennisclub ‘Het Park’ te Brasschaat

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Parkdomein de Vries’ te Brasschaat goed. ‘Hierdoor wordt aan de openluchtschool ‘Sint-Ludgardis’ en te...

Een park met gemeenschapsvoorzieningen voor de gemeente Zoersel

De deputatie heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘herziening BPA, gemeenschapsvoorzieningen Achterstraat’ te Zoersel goedgekeurd. Hierdoor kan de gemeente Zoersel van start gaan met de uitbrei...

Een nieuwe locatie voor de brandweer en technische dienst in Kasterlee

De deputatie keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Noordlaan’ goed, hierdoor kan de gemeente Kasterlee van start gaan met het herlocaliseren van de brandweerkazerne en de technische dienst.

Provincie Antwerpen biedt oplossing aan zonevreemde bedrijven Laakdal

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘zonevreemde bedrijven’ van de gemeente Laakdal goedgekeurd. Hierdoor wordt bestaanszekerheid en een eventuele...

Zekerheid voor bewoners zonevreemde woningen in Puurs

De deputatie van de provincie Antwerpen gaf zijn goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘zonevreemde woningen’ van de gemeente Puurs. Hiermee wordt duidelijkheid en rechtszekerhei...

Zekerheid voor de toeristische sector in Houtem.

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Toeristisch-recreatief knooppunt Houtum’ goed. Hierdoor wordt er bestaanzekerheid en uitbreidingsmogelijkhed...

Putte: een nuttige invulling voor de site Muggenberg

De deputatie van de provincie Antwerpen gaf zijn goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Muggenberg’ te Putte. Hierdoor kan de gemeente Putte de site, die momenteel grotendeels onbenut...

Toekomstmogelijkheden voor De Kolonie in Merksplas

De Antwerpse provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringplan ‘Merksplas Kolonie’ goedgekeurd. Hiermee biedt de provincie Antwerpen toekomstperspectieven aan Merksplas om het gebie...

Een oplossing voor de wateroverlast in de ’s Herenbaan en de Meiklokstraat in Boom

De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Retentiezone Molenbeek’ te Rumst goedgekeurd. Hiermee wordt een oplossing geboden aan de wateroverlast in de woonzones...

De provincie Antwerpen biedt een oplossing voor de wateroverlast in Brasschaat en Kapellen

De provincieraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Retentiezone Kaartsebeek’ te Brasschaat en Kapellen.

Een nieuw stadsplein voor Mortsel

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stadsplein’ goed, waardoor de stad Mortsel kan beginnen met de herinrichting van het huidige stadsplein en zijn om...

Een gemiste kans voor crossterrein Rooiveld in Westerlo

Het dossier van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rooiveld’ te Westerlo kreeg in de deputatie van de provincie Antwerpen geen meerderheid en kon dan ook niet behandeld worden in de provincieraad....

Een nieuwe look voor de Markt van Rumst

De deputatie van de provincie Antwerpen gaf door de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Markt, groen licht aan de gemeente Rumst voor de herstructurering van de Markt en omgeving....

Olen zorgt voor sport en groen

De deputatie van de provincie Antwerpen gaf zijn goedkeuring aan twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) voor de gemeente Olen.

Boechout: Militaire basis maakt plaats voor sport

De deputatie van de provincie Antwerpen gaf zijn goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringplan ‘Bulka’ te Boechout.‘Hiermee zal de vroegere militaire basis ‘Bulka’, gelegen aan de Vremdse...

Gemeentepark Brasschaat eerste Vlaams erfgoedlandschap

Met de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gemeentepark Centrum’ van Brasschaat zorgde de deputatie van de provincie Antwerpen voor een primeur. Het betekent immers dat het cultuurh...

Provincie screent inplantingzones windturbines

De provincie Antwerpen werkt samen met intercommunales en gemeentebesturen om optimale inplantingzones voor windturbines te zoeken op haar grondgebied.

Een duidelijke en geordende structuur voor het Provinciaal Groendomein ‘Rivierenhof’

De Antwerpse provincieraad heeft goedkeuring gegeven aan het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rivierenhof’. ‘Er moest dringend ingegrepen worden om van ‘het Rivierenhof’ terug een...

Een nieuwe bestemming voor de site ‘Ardea’

Op advies van gedeputeerde Koen Helsen heeft de deputatie van de provincie Antwerpen zijn goedkeuring gegeven aan het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ardea’ te Wijnegem.

Silsburg, Ruggeveld en Rivierenhof: één groen gebied!

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Ruggeveld-Silsburg’ goedgekeurd. De stad Antwerpen krijgt hierdoor de mogelijkheid om van Ruggeveld en Silsbu...

Aanpak voor wateroverlast in de wijk Goudveld te Zoersel

De Antwerpse provincieraad gaf afgelopen week zijn goedkeuring aan het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Retentiezone Risschotseloop’. Hiermee wordt een oplossing geboden aan de waterover...

Toekomstmogelijkheden voor KAV Coppens te Geel

De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘KAV Coppens’ goedgekeurd. Hierdoor kan de autobusonderneming ‘KAV Coppensgarage’ uit Geel zijn bedrijvigheid verder...

Nieuw bedrijventerrein De Hulst te Willebroek wordt concreet

De provincie Antwerpen wil nabij Blaasveld te Willebroek en Mechelen een regionaal bedrijventerrein oprichten. Hiervoor wordt het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "De Hulst" opgesteld. Van...

Uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven Stabroek goedgekeurd.

RUP ‘zonevreemde bedrijven’
Gedeputeerde Koen Helsen (Open Vld), naast ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning ook bevoegd voor economie, is tevreden dat de deputatie op zijn advies het r...

Heist-op-den-Berg werkt verder aan de realisatie van het stadsontwerp.

In de deputatiezitting van 12 februari 2009 werd op advies van gedeputeerde Koen Helsen (Open Vld), bevoegd voor ruimtelijke ordening en –planning, het RUP ‘Centrum III’ van de gemeente Heist...

Bestaanszekerheid voor een tiental Heistse bedrijven

Heist-op-den-Berg wil een oplossing bieden aan enkele zonevreemde bedrijven in haar gemeente. De gemeente heeft daarom een ruimtelijk uitvoeringsplan omgemaakt dat op advies van gedeputeerde voor r...

Aandacht voor sport en spel in Heist-op-den-Berg

In aanloop van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Heist-op-den-Berg heeft de gemeente een dertig terreinen voor sport en spel gedetecteerd die niet binnen de geëigende bes...

Oplossingen voor de recreatieve vissers te Heist-op-den-Berg

De gemeente Heist-op-den-Berg wil voor de visclubs, actief in het gebied gelegen tussen Heist-Goor en Pijpelheide, de nodige stedenbouwkundige bepalingen opstellen, zodat voldoende ruimte voorzien...

Functionele verbeteringen in wijk Bloemendaal te Schoten

Naar aanleiding van een enquête bij de bewoners van de wijk Bloemendaal, besloot het gemeentebestuur van Schoten om een aantal ruimtelijke aanpassingen door te voeren in de wijk.

Provincie werkt samen met de stad Antwerpen en BAM ter verbetering van de omgeving ‘Rivierenhof’.

De Antwerpse provincieraad keurde op 18 december de intentieoverkomst goed voor de landschappelijke ontwikkeling van de Turnhoutsepoortknoop. Het gaat hier om een overeenkomst tussen de provincie A...

Provincie Antwerpen reduceert doorlooptermijn bouwberoepen naar 3 maanden!

Koen Helsen (Open Vld), gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en – planning is er in geslaagd om de doorlooptijd van de bouwberoepen terug te brengen van 10 maanden naar 3 maanden.

De provincie Antwerpen biedt een oplossing voor de wateroverlast in Brasschaat en Kapellen

Met de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kaartsebeek’ wil de provincie Antwerpen een oplossing bieden aan de wateroverlast in de gebieden langsheen de Kaartsebeek te Brassc...

Dialoog tussen provincie, gemeenten en Vlaams gewest inzake Ruimtelijke Ordening

De provincie Antwerpen organiseerde samen met het agentschap ruimtelijke ordening een startvergadering voor het Atrium-project.

Rechtszekerheid voor bedrijven in bedrijvenzone ‘De Brulen’ te Arendonk

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde in zitting van 31 juli, op advies van gedeputeerde Koen Helsen (Open Vld), het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘De Brulen’ te Arendonk goed.

Het provinciebestuur biedt zekerheid aan zonevreemde bedrijven en toeristische en recreatieve trekpleisters in Kasterlee

De deputatie keurde in zitting van 31 juli, op advies van gedeputeerde Koen Helsen (Open Vld), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en –Planning, het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘zonevreemde...

Een ruimtelijke toekomst voor de stad Turnhout

De deputatie gaf in zitting van 3 juli 2008 goedkeuring aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Turnhout. ‘Van de 70 gemeenten in onze provincie beschikken er inmiddels 62 over ee...

Ruimte voor glas? Provincie promoot glastuinbouw

Tijdens een informatiemoment in het stadhuis van Hoogstraten werd op donderdag 3 juli de brochure “Ruimte voor glas?” voorgesteld. In deze brochure verneemt u meer over de toekomstige ruimtelij...

De provincie Antwerpen wil duidelijkheid scheppen in het dossier van de weekendverblijven

De provincieraad keurde op advies van gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en – Planning Koen Helsen (Open Vld) het bestek voor de opmaak van drie ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) goed....

Naast bedrijven nu ook plaats voor openbare voorzieningen op de terreinen van de vroegere Lt. Coppenskazerne te Brasschaat.

Op advies van gedeputeerde Koen Helsen (Open Vld), bevoegd voor ruimtelijke ordening en –planning, gaf de deputatie van de provincie Antwerpen goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP...

De provincie Antwerpen biedt planologische oplossingen voor Wuustwezel

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde op advies van gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en – Planning, Koen Helsen (Open Vld) enkele ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) goed die...

Provincie gaat inplantingzones windturbines screnen en coördineren

Het provinciebestuur gaat de komende maanden samen met intercommunales en gemeentebesturen optimale inplantingzones voor windturbines zoeken op haar grondgebied.

Bijkomende parkeergelegenheid voor Heist-op-den-Berg

Op advies van gedeputeerde Koen Helsen (Open Vld), bevoegd voor ruimtelijke ordening en -planning, keurde de deputatie in haar zitting van 17 april 2008 het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Randparking'...

Sint-Job-in-‘t-Goor: Provincie Antwerpen geeft groen licht voor de uitbreiding van de school.

Op advies van gedeputeerde Koen Helsen (Open Vld), bevoegd voor ruimtelijke ordening en –planning, keurde de deputatie in haar zitting van 20 maart 2008 het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hoge Baa...

Provincie wil strategisch plan om Kempense Meren als primair toeristisch-recreatief gebied uit te bouwen

De provincie gaat een studiebureau aanstellen dat de opmaak van een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan voor de Kempense Meren moet ondersteunen.

Een structuurplan voor Niel

Op advies van gedeputeerde Koen Helsen, bevoegd voor ruimtelijke ordening en –planning gaf de deputatie haar goedkeuring aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Niel.

Provinciaal plan van aanpak voor de weekendverblijven

Op 22 februari 2008 organiseerde het provinciebestuur van Antwerpen een overlegvergadering over de problematiek rond de weekendverblijven.

Retentiezone Lisperloop komt stapje dichterbij

De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Retentiezone Lisperloop in Lier definitief vastgesteld. Het retentiegebied moet overstromingen van het woongebied in de nabi...

Provincie keurt verfijning bestemming Wijnegems park goed

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde op voorstel van gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en –planning Koen Helsen het Wijnegemse gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Park...

Provincie geeft ruimte aan Kuipje Westerlo

De deputatie van de Provincie Antwerpen keurde op voorstel van gedeputeerde Koen Helsen het Westelse gemeentelijk RUP ’t Kuipje bis goed.

nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor sportcentrum Aartselaar

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde op voorstel van gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en –planning Koen Helsen het Aartselaarse gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Sport...

Twee PRUPS voor Herentals

Antwerpen - 24 december 2007. De Antwerpse provincieraad heeft twee nieuwe Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen behandeld: “Garage Walter Peeters” en “Wapenhandel Frans Peeters”. Beid...

Nieuw structuurplan voor Merksplas

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde op voorstel van gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en -planning en Koen Helsen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Merksplas goed....

Nieuwe gecoro’s aan de slag in Provincie Antwerpen

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde op voorstel van Koen Helsen, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Planning, de nieuwe samenstelling goed van de gecoro’s van Rijkevorse...

Ruimte voor evenwichtige uitbreiding kerkhof Wiekevorst

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde op voorstel van gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en planning Koen Helsen een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Heist-op-den-Bergse deelge...

Evenwicht voor sport en natuur in Zoersel

De deputatie van het Antwerpse provinciebestuur keurde op voorstel van

gedeputeerde Koen Helsen twee RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) goed voor de gemeente Zoersel. Beide plannen geven...

Provincie Antwerpen keurt GRS Borsbeek goed

De deputatie van de Provincie Antwerpen keurde op de zitting van 25 oktober 2007 het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van de gemeente Borsbeek goed. De gemeente Borsbeek behoort hiermee...

'Gebiedsgericht beleid': een absolute noodzaak voor Koen Helsen, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening.

In het provinciaal bestuursakkoord werd opgenomen dat het opstarten van een gebiedsgericht beleid voor het provinciebestuur een absolute noodzaak is. De provincie wil de specifieke noden van bepaal...

De deputatie van de provincie Antwerpen geeft zijn goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'veiligheidszone' te Geel.

Het RUP 'veiligheidszone' te Geel biedt de gelegenheid om de huidige brandweerkazerne te clusteren met de politie en andere veiligheidsdiensten.

De deputatie van de provincie Antwerpen geeft zijn goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'zonevreemde woningen' te Stabroek.

Met de opmaak van het RUP 'zonevreemde woningen' werd in Stabroek gezorgd voor een ontwikkelingsperspectief voor alle zonevreemde woningen in de gemeente.

Bornem, de 3de gemeente in de provincie Antwerpen die zelfstandig bouwvergunningen kan afhandelen.

Na Hoogstraten en Stabroek is Bornem de 3de gemeente die voldoet aan de vijf voorwaarden om in aanmerking te komen voor ontvoogding. Geel volgt met ingang van 1 oktober 2007. Hierdoor kunnen deze...

50ste Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) in de provincie Antwerpen werd goedgekeurd

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde in zitting van 3 mei het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente Wommelgem goed.

Architectuurprijs 2006 - Provincie Antwerpen

Op donderdag 26 april mocht Koen Helsen, samen met zijn collega Ludo Helsen, de Architectuurprijs 2006 Provincie Antwerpen uitreiken.

Provincie Antwerpen wil bestaanszekerheid geven aan kleischutters te Herentals!

De provincieraad heeft in zijn zitting van 26 april het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Wapenhandel Frans Peeters' voorlopig vastgesteld. Hierdoor zullen tal van kleischutters hun hobby kun...

Provincie zorgt in Boom voor de verbinding van de Kaai met het handelscentrum.

De deputatie heeft op advies van Koen Helsen (VLD), gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en - Planning de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) 'Kaai' en 'Kil' goedgekeurd.

Merksplas - Extra bedrijventerrein en dertig nieuwe kavels

In Merksplas komt er een nieuw bedrijventerrein in de Moerstraat en komen er dertig nieuwe kavels aan Kleyreitse Driesen. De provincie gaat zich ook buigen over de vakantieverblijven die al of niet...

Kapel Kolonie kan rekenen op snelle restauratie

Tijdens het werkbezoek van de minister en provincieafgevaardigde Koen Helsen werd een aantal concrete zaken afgesproken aangaande de restauratie van de kapel van de Kolonie.

Minister neemt gemeentelijk structuurplan onder loep

Samen met minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen bracht bestendig afgevaardigde van de provincie Koen Helsen (VLD) een werkbezoek aan Merksplas. Ze bespraken het gemeentelijk structuur...

Koen Helsen: 'met de goedkeuring van het RUP 'Leeuwerik en Kapelakker' (Brecht) wordt aandacht geschonken aan een kwaliteitsvolle leefomgeving'.

De deputatie heeft op donderdag 18 januari het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Leeuwerik en Kapelakker' te Brecht goedgekeurd.

Provincie geeft groen licht voor structuurplan 'Antwerpen ontwerpen'

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 'Antwerpen Ontwerpen' goed.  Daardoor kan vanaf 1 februari de stad Antwerpen haar ruimtelijke visie omz...