Kapellen

overzicht

Open Vld Kapellen ondertekent motie ‘De tijd dringt’

25-06-2010

De open vld-fractie van de Kapelse gemeenteraad heeft zijn steun gegeven aan de motie ‘De Tijd dringt’. Koen Helsen werd als fractievoorzitter gemandateerd om de motie te ondertekenen.

Waarom deze motie?
‘Alle landen van de Verenigde Naties hebben zich in 2000 geëngageerd om tegen 2015 de Millenniumdoelstellingen te realiseren. Doelstellingen die er voor moeten zorgen dat de armoede drastisch aangepakt wordt, dat iedereen toegang krijgt tot gezondheidszorg en onderwijs en dat de nodige maatregelen zouden genomen worden voor de klimaatproblemen’, verklaart Koen Helsen.

Vooral lokale overheden en niet-gouvernementele organisaties doen al grote inspanningen om deze doelstellingen te behalen. Maar dat is niet voldoende. De internationale gemeenschap moet naar een hogere versnelling overstappen, zal de nodige middelen moeten vrijmaken om de engagementen na te komen.

Daarom zal er vanuit de lokale besturen, besturen die het dichtst bij de bevolking staan, de motie ‘De tijd dringt’ ondertekend worden, om zo de hogere besturen aan te sporen om werk te maken van de Millenniumdoelstellingen.

De motie stelt:
Overwegende dat

  • de regeringen van de lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder België, zich in september 2000 hebben verbonden aan de acht Millenniumdoelstellingen, gericht op uitbannen van armoede tegen 2015,
  • tien jaar later blijkt dat de realisatie van deze doelstellingen nog steeds niet gegarandeerd is,
  • de Verenigde Naties herhaaldelijk de nadruk legden op het belang van de lokale besturen in het behalen van de Millenniumdoelstellingen,
  • heel veel actoren (waaronder lokale overheden, NGO’s en vrijwilligers) inspanningen leveren in het kader van de Millenniumdoelstellingen, maar steeds stoten op belemmeringen die enkel op nationaal niveau kunnen aangepakt worden,
  • de coalitie 2015 DE TIJD LOOPT sinds 2005 grote publieke steun verwerft in Vlaanderen voor een effectieve realisatie van de Millenniumdoelstellingen,

besluit de open vld-fractie van de gemeente Kapellen

  • zich solidair te verklaren met iedereen die zich inzet voor het behalen van de Millenniumdoelstellingen, in het bijzonder met de lokale besturen in landen in ontwikkeling,
  • de Vlaamse, Belgische en Europese overheden op te roepen op tijdens de VN-conferentie over de Millenniumdoelstellingen in september 2010 harde engagementen te eisen die een belangrijke en gegarandeerde vooruitgang betekenen in het behalen van alle acht de Millenniumdoelstellingen, in elke stad of dorp in de wereld,
  • de Vlaamse, Belgische en Europese overheden op te roepen om deze engagementen ook integraal na te komen,
  • zich te scharen achter de vele duizenden burgers die op zaterdag 11 september 2010 in Gent bijeenkomen om vooruitgang te eisen in de realisatie van de Millenniumdoelstellingen,
  • zich te engageren om binnen haar eigen bevoegdheden alles te doen wat haalbaar is om de realisatie van de Millenniumdoelstellingen te ondersteunen – met bijzondere aandacht voor de doelstelling 8: ‘internationale partnerschappen uitbreiden’.

Een motie die we als open vld graag ondersteunen, omdat ook wij vinden dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg en onderwijs en dat zowel de armoede als de klimaatsproblemen dringend moeten aangepakt worden’, besluit Koen Helsen.