Provincie

Provincie toont berouw !

De provincie Antwerpen wil absoluut het voormalig etnografisch- en volkskundemuseum van de stad Antwerpen overkopen.

Open Vld gaat voor schrapping aankoop gebouw Gildekamerstraat en voor de afschaffing van de oppervlaktebelasting voor bedrijven

Tijdens de raadszitting in kader van de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2014 van de provincie Antwerpen heeft de Open Vld-fractie duidelijke krijtlijnen uitgetekend voor het provinciaal b...

Koen Helsen ontvangt het nieuw koningspaar

Koen Helsen heeft als voorzitter van de provinciale Open Vld-fractie Koning Filip en Koningin Mathilde mee ontvangen op het MAS.
 

Veilig van oud naar nieuw: provincie haakt af, gemeente gaat door

Het provinciebestuur van Antwerpen trekt zich terug uit de feestbussencampagne van oud op nieuw en laat het aan de gemeentebesturen en De Lijn over om zelf de nodige afspraken te maken.

Roofmoord op provinciebesturen

et provinciefonds wordt zomaar eventjes verminderd met 25% een besparing voor de Vlaamse overheid van 26.5 mio euro. Dit is de echte afbouw van het provinciale bestuursniveau.

Provincie zonder ambitie ?

Tijdens de begrotingsbesprekingen in de Antwerpse provincieraad heeft Koen Helsen, fractievoorzitter Open Vld , de nieuwe meerderheid gevraagd naar haar visie voor de komende zes jaar. De meerderhe...

Blauw en Groen stemden tegen belastinghervorming

Geen rationalisering van de inning van de belastingen op de rug van de zelfstandigen en alleenstaanden.

N-VA laat zich rollen door voorakkoord met CD&V en SP.a

Open Vld vreest dat van de hervorming van de provincie niets in huis zal komen

Constructief en kritisch publiek op het provinciaal programmacongres

Op 3 mei vond in het provinciaal Huis van de Sport in Antwerpen, onder voorzitterschap van gedeputeerde Koen Helsen, het programmacongres plaats voor de provincieraadsverkiezingen 2012. Heel wat ge...

Open vld-fractie niet akkoord met voorstel van nieuwe Algemene ProvincieBelasting (APB) !

De "open vld fractie" van de Antwerpse provincieraad gaat niet akkoord met de nieuwe provinciebelasting!Het voorstel van de gedeputeerde voor financiën is een verdienstelijke poging om d...

Voortaan Ordalwater in het provinciehuis

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft beslist om voortaan water van Ordal te schenken.

Provincie investeert in sport, economie en ruimtelijke ordening

We hebben als provinciebestuur vooral de taak om ‘gebiedsgericht’ en ‘bovenlokaal’ te werken. Bovenlokale projecten te realiseren die de draagkracht van een lokaal bestuur overstijgen en pr...

Zenitel en Provinciebestuur Antwerpen garanderen crisiscommunicatie in het economisch hart van Antwerpen

Zenitel en het Provinciebestuur Antwerpen slaan handen in elkaar voor verhoogde veiligheid in Antwerpen

Fietstoerisme doet het goed in onze provincie

Sinds mei vorig jaar is onze provincie volledig bedekt met het fietsknooppuntennetwerk. Tijd om enerzijds het netwerk te evalueren en anderzijds een antwoord te krijgen op wie is de fietstoerist en...

Onze provincie sociaal in kaart

In kader van een reeds lopende samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Provincies en de Brussles Welzijnsraad, gaf de deputatie zijn goedkeuring aan een aantal nieuwe initiatieven.

'Antwerpen in 2008' - Het Laatste Nieuws

Voor wie er niet dagelijks mee te maken krijgt, lijkt het provinciebestuur een administratief doolhof. Toch werkt de provincie Antwerpen ook dit jaar in uw buurt aan verkeersveiligheid, recreatie,...

Koen Helsen licht aandachtspunten voor 2007 toe.

Tijdens de zitting van de provincieraad, stelde gedeputeerde Koen Helsen, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en -Planning, Economie, Middenstand en KMO, Patrimonium, Sport en Facilitaire diensten, z...

Koen Helsen (VLD), gedeputeerde, wil de provincie Antwerpen op de kaart zetten.

Tijdens de zitting van de provincieraad van 14 december heeft de Deputatie van de provincie Antwerpen haar bestuursakkoord voorgelegd.

De basis van dit bestuursakkoord is 'een creatief klimaat c...

Provincie Antwerpen wil creatief besturen

84 raadsleden legden op vrijdag 1 december de eed af voor de nieuwe Antwerpse provincieraad. Meer dan de helft zijn nieuwkomers, hiermee is Antwerpen de meest vernieuwende van de vijf Vlaamse prov...