Berichten uit de provincieraad

overzicht

Provincie lanceert slordig aankoopdossier

30-10-2013

De provincie Antwerpen wil het voormalig etnografisch- en volkskundemuseum van de stad Antwerpen overkopen.

Tijdens de voorbije provincieraadszitting werd dit aankoopdossier geagendeerd.

Raadslid Inge Michielsen (Open Vld) hekelde de summiere motivatie van de aankoop. De  bundel, die laattijdig werd toegevoegd aan de agenda, bevatte niet meer dan een algemene nota van twee A4-tjes en een verouderd liggingsplannetje. De wet op de motivering van bestuursbeslissingen wordt hier duidelijk geschonden !

Ook het rapport over de noodzakelijke aanpassingswerken aan het gebouw ontbrak in het dossier. Nochtans wordt een groot gebouwencomplex tussen de Suikerrui, de Gildekamersstraat en de Kaasstraat aangekocht en zou de aankoopprijs maar liefst 6.075.000 euro bedragen.

Een uitgebreid onderzoek en een oplijsting van sterke en zwakke punten over een dergelijk dossier (de nieuwe huisvesting van twee van de vier provinciale musea) werd niet opgemaakt. Hoe de aankoop gefinancierd wordt is onduidelijk. Is het wel verstandig in een periode van besparingen en een serieuze vermindering van het provinciefonds (de Vlaamse regering heeft onlangs de dotatie aan de provincie Antwerpen met 7.0 mio verminderd) om nog maar eens een gebouw bij aan te kopen ? De provincie wordt op deze wijze al langer hoe meer een “ bad bank “, stelde raadslid Inge Michielsen (Open Vld).

Verdaging agendapunt – geen schattingsverslag

Terecht werd dan ook meer uitleg gevraagd. Het dossier zelf bleek niet in de raadszaal aanwezig en moest bij de dienst opgehaald worden. De vraag om het punt te verdagen naar een latere datum was voor velen een evidentie, behalve voor gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) die absoluut de aankoop ter stemming wilde voorleggen.

Elke aankoop van patrimonium door een overheid, gaat gepaard met strikte regels. Een eerste voorwaarde is het bekomen van een schattingsverslag, weet fractievoorzitter Koen Helsen (Open Vld).

Na enige wachttijd, werd het dossier door de provinciegriffier overgemaakt. Tot eenieders verbazing bevatte het dossier:

  • een schattingsverslag van de verkoper  ! (AG Vespa) van 2007 ten bedrage van 7.625.000 euro – dus hopeloos verouderd
  • een schattingsverslag van juni 2013 ten bedrage van 3.785.000 euro; dat slechts een gedeelte van de bedoelde site beschrijft !
  • een rapport over de noodzakelijke renovatiewerken; deze werken worden ingeschat tussen de 7.0 mio en de 14.0 mio euro; naar keuze afhankelijk van de aanpak, maar dus minimaal hetzelfde bedrag dan de aankoopsom !

 “ Een onvolledig schattingsverslag, onduidelijkheid over de kost van renovatie van het gebouw en een laattijdige toevoeging van het stuk aan de agenda, waren reden genoeg om voor de verdaging van de behandeling van het agendapunt te pleiten ”, aldus fractievoorzitter Koen Helsen (Open Vld). “ Een klacht omwille van laattijdige toevoeging van het agendapunt en niet naleving van de wet op de motivering van beleidsbeslissingen zal volgen “.

Het mocht echter niet baten; op voorstel van de gedeputeerde werd het agendapunt toch ter stemming voorgelegd en goedgekeurd door de N-VA, CD&V en SP.a meerderheid.