Berichten uit de provincieraad

overzicht

Geen toekomst voor gymsport in de provincie Antwerpen

24-05-2013

Het nieuwe provinciebestuur schrapt het project van de bouw van de gymhal in het Noorden van Antwerpen. Hiermee zet de huidige bestuursmeerderheid van de provincie, de gymsport een serieuze hak.

20% van de gymnasten van onze provincie (ca. 35.000 leden) woont in het Noorden van Antwerpen, een regio waar momenteel geen terdege gyminfrastructuur voorzien is. Voor voormalig gedeputeerde voor sport, Koen Helsen, een prioriteit in het sportinfrastructuurplan.

11 clubs uit 6 verschillende gemeenten (Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen en Stabroek), met een bereik van 2.500 gymnasten, waren geïnteresseerd om met hun werking uit te wijken naar de provinciale gymhal.

Als locatie voor deze gymhal werd de gemeente Kapellen gekozen, meer bepaald de site van het Fort van Kapellen die door het ministerie van landsverdediging te koop wordt gesteld. Een locatie waarvoor een ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgesteld zodat aan de site een zinvolle invulling kon gegeven worden. Naast de gymhal, werd er ruimte voorzien voor de bouw van sociale huur- en koopwoningen en een zone voor een toeristisch-recreatief project. Dit project, kaderend in de herdenking van de start van WOI, zou een aantal rail-bikes laten sporen op de militaire spoorlijn richting het oude militaire vliegveld te Brasschaat.

‘Dit toeristisch recreatief project zien we niet geschrapt worden in het provinciaal budget. Het nieuwe bestuur hecht meer prioriteit aan een rail-bikeproject met een beperkt aantal gebruikers tegenover een bovenlokaal gyminfrastructuurproject voor meer dan 2.500 gymnasten uit de eigen provincie’, concludeert Koen Helsen (Open Vld).

De schrapping van dit dossier getuigt ook van weinig consequentie en politiek fatsoen. Het vorige bestuur, bestaande uit CD&V, s.pa, N-VA en Open Vld tekenden op de provincieraad van 28 juni 2012 een akkoord waarin zij zich, conform de deputatiebeslissing van 20 oktober 2011, engageerden voor een regionale gespreide investering in gymprojecten met een 2-sporenbeleid en aandacht voor de ondersteuning van zes regionale gymprojecten verspreid over de provincie Antwerpen én de bouw van een gymhal in eigen beheer in de gemeente Kapellen. Het huidige bestuur met CD&V, N-VA en s.pa en daarenboven 3 dezelfde gedeputeerden en 2 dezelfde fractievoorzitters uit de vorige legislatuur, legt dit akkoord zonder blikken of blozen naast zich neer.

Het 2-sporenbeleid had tot doel om met een minimum aan middelen de nodige gyminfrastructuur te voorzien en dit verspreid over de ganse provincie. Want bij de opmaak van een sportinfrastructuurplan 2007-2012 is duidelijk gebleken dat de uitbouw van de gyminfrastructuur in onze provincie één van de 15 topprioriteiten is.

Opmerkelijk is ook dat  “ Het bouwen of subsidiëren van bovenlokale sportinfrastructuur “ duidelijk vermeld staat in Deel II, zijnde het algemeen luik van het bestuursakkoord tussen de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen dat ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Bij het “ Hoofdstuk I: beleidsveld Sport “ lezen we:

……

De sportinfrastructuur heeft een bovenlokale aard. Dit betekent dat deze het gemeentelijke niveau overstijgt, gebaseerd op volgende criteria:

- de aard of het karakter van de sport (bv. sporten die niet in elke gemeente voorkomen  zoals motorcross, kleischieten, watersporten, lichtsporten,…), het niveau van de infrastructuur (uniek concept voor de ganse regio zoals topsportcomplex, hockey- of watersportcentrum, skate- of gymnastiekhal,…) of de noodzakelijk financiële investering en exploitatiekost.

- de overschrijding van de draagkracht van het lokale bestuursniveau.

- de minstens regionale maar provinciale, nationale of internationale uitstraling van de sportactiviteiten (niet bedoeld voor uitsluitend plaatselijke sportbeoefening).

………

Duidelijker kan het niet gesteld worden. Tijdens de voorbije legislatuur heeft Koen Helsen, als gedeputeerde voor sport, specifiek werk gemaakt van de witte vlekken in de sportinfrastructuur van onze provincie. In combinatie met de bevoegdheid “ruimtelijke ordening & -planning”, was hij trekker in dossiers voor aangepaste terreinen en infrastructuur voor de watersporten, motorcross, kleischieten,...

Specifiek voor de gymsport werd alle aanwezige aangepaste infrastructuur in kaart gebracht. Het ging slechts over drie locaties (Oud-Turnhout, Herentals en Mortsel) voor de grootste provincie van Vlaanderen, met het grootste aantal gymnasten.

Door het schrappen van dit gymproject zet het provinciebestuur de gymsector in het Noorden van Antwerpen stevig in de kou !

Tal van clubs met heel wat prestaties op hun palmares, zowel nationaal als internationaal, zagen uit naar deze zo noodzakelijke, aangepaste infrastructuur. Zij zien dit als een gemiste kans, een gemiste kans om het aanwezige talent verder te ontwikkelen binnen de eigen provincie.